Memur Alımı

TÜBİTAK 42 Ar-Ge Devlet Memuru Alımı 2019 İlanı

08.02.2019
168

TÜBİTAK devlet memuru alımı 2019 ilanları

TÜBİTAK 42 Ar-Ge Devlet Memuru Alımı 2019 İlanı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 42 Ar-Ge devlet memuru alımı (2019) ilanı yayımladı. TÜBİTAK yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü bünyesinde 42 Ar-Ge memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda bazı özel şartlar aranmaktadır. Yayımlanan Ar-Ge devlet memuru alımı ilanı detayları ve başvuru kılavuzu makalemizde yer almaktadır. İşte Tüm Detaylar.

TÜBİTAK 42 Devlet Memuru Alımı 2019 Şartları

 • Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.
 • 1.2.2- C, C++, Java ve/veya Javascript programlama dillerinden en az birinde yazılım geliştirebilecek seviyede bilgi sahibi olmak.
 • 1.2.3- Yazılım mimarileri ve veri altyapıları konularında temel bilgi sahibi olmak.

TÜBİTAK memur alımı için adaylarda aranan genel şartlar

 • a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
 • b) TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1 numaralı ilan kapsamında mülakata katılmaya hak kazanmamış olmak (TBTK.BİLGEM.UEKAE.2018-1 numaralı ilan sonucunda yeterli istihdam sağlanamadığından yeniden ilana çıkılmış olup, önceki ilanda mülakata katılmaya hak kazanmış adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır).
 • c) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.
 • d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
 • e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • f) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
 • i. Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +
 • Tecrübe Yılı 15 + 10.000 Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması ≥ 3,20 Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
 • ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
 • iii. 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formül puanı hesaplanırken güncel transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.
 • 5
 • g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
 • (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans notortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkatealınacaktır).
 • h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan derslerdışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldanmuaf tutulacaktır.
 • Sınav Türü
 • KPDS UDS YDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT FCE CAE CPE
 • Sınav Puanı 1* 65 61 173 500 B C C
 • Sınav Puanı 2** 70 68 190 520 B C C
 • * Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
 • ** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzerimesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunu olanlar için başvurduklarıpozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
 • KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
 • ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
 • YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
 • TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
 • TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
 • TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
 • FCE : First Certificate in English
 • CAE : Certificate in Advanced English
 • CPE : Certificate of Proficiency in English
 • Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.
 • BAŞVURU SÜRECİ
 • a) İlana başvuruda bulunmak için “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 • b) Başvuruların en geç 28/02/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
 • 6
 • c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu
 • seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
 • d) “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
 • e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
 • f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),
 • Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi) veya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olunabileceğini belirten Üniversiteden alınmış yazı,
 • YÖK Mezun Belgesi ya da henüz mezun olmamış adaylar için YÖK Öğrenci Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),
 • Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi veya 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacaklar için güncel transkript,
 • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgiliolmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),
 • Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

Diğer Bakanlıklara bağlı kurumlara yapılacak olan devlet memuru alımı ilanları için aşağıda paylaştığımız başlıklara göz atabilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli 1200 Devlet Memuru Alımı İlanı Yayımladı

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.