Memur Alımı

Uzman Erbaş Alımı 2019 ilanları (En az ilk okul ve lise mezunu)

30.01.2019
619

Lise mezunu erbaş alımı 2019 ilanları

Uzman Erbaş Alımı 2019 ilanları (En az ilk okul ve lise mezunu)

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından resmi sitesi üzerinden en az ilk okul mezunu askeri personel alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan duyuruda Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) bünyesinde uzman erbaş alımı yapılacağı ifade edildi. Yayımlanan ilanda en az ilkokul mezunu olan adaylar uzman onbaşı, en az lise mezunu olan adaylar ise uzman çavuş alımı (uzman erbaş alımı) için başvuru yapabilecekler. Başvurular e devlet üzerinden yapılmaktadır. Değerli uzman erbaş adayları başvurusu kabul edilen adayların başvurular ve alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internetbadresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca uzman erbaş adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. (K.K.K.lığında halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve kriterleri uyan adaylar müracaatlarını K.K.K.lığına yapacaklardır. Uzman erbaş alımı başvuru tablosu ve başvuru sayfası makalemizin devamında yer almaktadır.

İlkokul mezunu uzman onbaşı alımı ve Lise mezunu Uzman Çavuş alımı 2019 ilanları ilgili tüm detaylar;

Genel Şartlar

 • (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • (2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.
 • (a) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul
 • mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
 • (b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki
 • dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış
 • olmak),
 • (3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor
 • olmak,
 • (4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla
 • terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında
 • terhis olanlar),
 • (5) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış
 • olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı
 • bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO-3)
 • (6) Müracat yapılan yılın
 • 4
 • (8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman
 • erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • (9) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi
 • kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya
 • ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,
 • (10) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
 • verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut
 • bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • (11) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
 • imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu
 • örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • (12) Ayrıca;
 • (a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının
 • geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile
 • basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
 • kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın
 • veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
 • şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım
 • ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre
 • itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli
 • ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 • (b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler
 • tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 • (c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir
 • cezaya mahkûm olmamak,
 • (13) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve
 • haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi,
 • yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • (14) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş
 • olmak,
 • (15) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • (16) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca
 • düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak,
 • (17) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak (Güvenlik soruşturması için
 • adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu
 • nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince
 • kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak),
 • (18) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu
 • kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
 • (19) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı
 • Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile
 • müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını
 • kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.
 • (20) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli erlerden
 • kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen
 • veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile Sözleşmeli
 • Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda
 • aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
 • 5
 • (a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden,
 • kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler
 • veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 27 yaşında
 • olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.
 • (b) Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve
 • müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya
 • müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı
 • tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul
 • edilmeyecektir).
 • (c) Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev
 • yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Uzman Ebraş Alımı Başvuru Sayfası İçin Tıklayınız

Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımı 2019 İlanları (Uzman Erbaş Alımı Şartları)

Jandarma Uzman Erbaş, Subay, Astsubay Alımı 2019 İlanları (Jandarma Uzman Erbaş, Subay, Astsubay Alımı Şartları)

Polis, JÖH, PÖH, Uzman Erbaş, Subay, Astsubay, Bekçi, Alımı 2019 İlanları

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.